Đối tác chiến lượt

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

 

  Bronze
Dưới 20 triệu ?
Silver
Từ 20 – 50 triệu
Gold
Từ 50 – 100 triệu
Platinium
Trên 100 triệu
Đăng ký mới Chiết khấu giá dịch vụ 15% Chiết khấu giá dịch vụ 20% Chiết khấu giá dịch vụ 25% Chiết khấu giá dịch vụ 30%
Duy trì Chiết khấu giá dịch vụ 10% Chiết khấu giá dịch vụ 15% Chiết khấu giá dịch vụ 20% Chiết khấu giá dịch vụ 25%